Decidim
Blog

Decidim's website is live!

Hello world! Today we launch the website of Decidim, the digital platform of citizen participation for municipalities and organizations 100% free and open source software. Many of you already know it: Decidim is something else. We are an open and democratic infrastructure that includes code, documentation, design, training courses, a legal framework, collaborative interfaces, a community of participants and facilitators and a global vision. And everything we want to be!

With Decidim, democracy wins! Find the way to join the community. Citizens, organizations and public institutions… you are all welcome! With Decidim we can democratically self-organize at all levels:

 • Co-production of strategic planning

 • Organization of participatory budgets

 • Construction of massive deliberative processes

 • Promotion of distributed and open decision-making

What can I do with Decidim?

Propose, meet, deliberate, decide, monitor: join democracy

Decidim makes it possible for thousands of people to organize themselves democratically by making proposals, attending public meetings, creating deliberative discussions, deciding through different forms of voting and monitoring the implementation of decisions.

Easily configure participatory processes

Do you want to make a strategic plan? Or discuss new regulations? Or debate about a new square or a public building to achieve the common good? Decidim is a very easy to use participatory process configurator that helps you structure and deploy almost any type of process.

Participatory budgeting for real

Citizens will be able to decide directly how to spend the funds of a public budget. You can open calls for proposals, discuss and set up priorities with citizens or members of the organization, estimate the price of projects and open them to voting, as well as monitor the results.

Participate democratically with all guarantees

The use and development of the Decidim platform by an institution or social group of any kind implies accepting the following issues (we call it the Social Contract):

 • Free software and open content

 • Transparency, traceability and integrity

 • Equal opportunities and quality indicators

 • Data confidentiality

 • Accountability and responsibility

 • Continuous improvement and inter-institutional collaboration

What are you waiting for? Get to know and test the Decidim platform with the online demo. Join the democratic tide. Because democracy never felt is real!


Estrenem la web del Decidim!

Hola món! Avui llancem la web del Decidim, la plataforma digital de participació ciutadana per a municipis i organitzacions 100% programari lliure i de codi obert. Moltes ho sabeu: Decidim és també altres coses. Som un projecte i una infraestructura oberta i democràtica que inclou codi, documentació, disseny, formació, un marc legal, interfícies col·laboratives, una comunitat de participants i facilitadores i una visió global. I tot el que vulguem ser!

Amb Decidim, la democràcia surt guanyant! Troba la manera d'unir-te a la comunitat. Ciutadania, organitzacions i institucions públiques … sou benvingudes! Amb Decidim podem auto-organitzar-nos democràticament a tots els nivells:

 • Co-producció de planificacions estratègiques

 • Organització de pressupostos participatius

 • Construcció de processos multitudinaris de deliberació

 • Promoció de presa de decisions distribuïdes i obertes

Què puc fer amb el Decidim?

Proposa, reuneix-te, delibera, decideix, monitoritza: uneix-te a la democràcia

Decidim fa possible que milers de persones s'organitzin democràticament fent propostes, assistint a reunions públiques, creant discussions deliberatives, decidint mitjançant diferents formes de votació i monitoritzant la implementació de les decisions.

Configura el processos participatius fàcilment

Vols fer un pla estratègic? O discutir noves normatives? O debatre sobre una plaça nova o un edifici públic per assolir el bé comú? Decidim és un configurador de processos participatius molt fàcil d'utilitzar que t’ajuda a estructurar i implementar pràcticament qualsevol tipus de procés.

Pressupostos participatius de debò

Els ciutadans podran decidir directament com gastar els fons d'un pressupost públic. Pots obrir les propostes, discutir i establir les prioritats amb els ciutadans o membres de l'organització, estimar el preu dels projectes i obrir-los a votació, així com monitoritzar els resultats.

Participa democràticament amb totes les garanties

L'ús i desenvolupament de la plataforma Decidim per part d'una institució o grup social de qualsevol tipus implica acceptar els següents termes (en diem Contracte Social):

 • Programari lliure i contingut obert

 • Transparència, traçabilitat i integritat

 • Igualtat d'oportunitats i indicadors de qualitat

 • Confidencialitat de les dades

 • Compromís i responsabilitat

 • Millora contínua i col·laboració interinstitucional

A què esperes? Coneix i prova lliurement la plataforma Decidim amb la demo en línia. Uneix-te a la marea democràtica. Perquè la democràcia never felt so real!


Estrenamos la web de Decidim

Hola mundo! Hoy lanzamos la web de Decidim, la plataforma digital de participación ciudadana para municipios y organizaciones 100% software libre y de código abierto. Muchas lo sabéis: Decidim es también otras cosas. Somos un proyecto y una infraestructura abierta y democrática que incluye código, documentación, diseño, formación, un marco legal, interfaces colaborativas, una comunidad de participantes y facilitadores y una visión global. ¡Y todo lo que queramos ser!

Con Decidim, ¡la democracia sale ganando! Encuentra la manera de unirte a la comunidad. Ciudadanía, organizaciones e instituciones públicas…¡sois bienvenidas! Con Decidim podemos auto-organizarnos democráticamente a todos los niveles:

 • Co-producción de planificaciones estratégicas

 • Organización de presupuestos participativos

 • Construcción de procesos multitudinarios de deliberación

 • Promoción de toma de decisiones distribuidas y abiertas

¿Qué puedo hacer con Decidim?

Propón, reúnete, delibera, decide, monitoriza: únete a la democracia

Decidim hace posible que miles de personas se organicen democráticamente realizando propuestas, asistiendo a reuniones públicas, creando discusiones deliberativas, decidiendo mediante distintas formas de votación y monitorizando la implementación de las decisiones.

Configura procesos participativos fácilmente

¿Quieres hacer un plan estratégico? ¿O discutir nuevas normativas? ¿O debatir sobre una plaza nueva o un edificio público para alcanzar el bien común? Decidim es un configurador de procesos participativos muy fácil de usar que te ayuda a estructurar e implementar prácticamente cualquier tipo de proceso.

Presupuestos participativos de verdad

Los ciudadanos podrán decidir directamente cómo gastar los fondos de un presupuesto público. Puedes abrir las propuestas, discutir y establecer las prioridades con los ciudadanos o miembros de la organización, estimar el precio de los proyectos y abrirlos a votación, así como monitorizar los resultados.

Participa democráticamente con todas las garantías

El uso y desarrollo de la plataforma Decidim por parte de una institución o grupo social de cualquier tipo implica aceptar los siguientes asuntos (lo llamamos Contrato Social):

 • Software libre y contenido abierto

 • Transparencia, trazabilidad e integridad

 • Igualdad de oportunidades e indicadores de calidad

 • Confidencialidad de los datos

 • Compromiso y responsabilidad

 • Mejora continua y colaboración interinstitucional

¿A qué esperas? Conoce y prueba libremente la plataforma Decidim con la demo en línea. Únete a la marea democrática. Porque la democracia never felt so real!