Decidim
Blog

Not with Decidim (support)

A company may announce a commitment to emit less CO2 in order to hide a court ruling on a toxic spill, but that doesn’t make the company any greener. A political party may submit parity lists to elections to silence criticism for restricting the right to abortion, but that doesn't make it any more feminist. A government can install and promote participation on digital platforms like Decidim to deactivate social movements that threaten its continuity, but that doesn't make it more democratic.

From Decidim we cannot control what governments do with the platform; its Affero GPL 3 license allows any person or organization to use it without asking us for permission. What we can do is to design a fine software for democratic participation that facilitates and catalyzes processes of social self-organization and self-management on a large scale. We can also generate tools and standards of democratic quality for the use of the platform, including a demanding social contract (a line in continuous improvement within the project). Finally, the Decidim community can show its rejection to certain government operations and uses of the platform. That is the objective of this statement.

We will give two recent examples that we consider clear cases of participatory washing. In March 2019, the UN denounced civil rights restrictions and excessive use of force against demonstrators in France (1). A few months later, the French government organized a Grand Débat that has received harsh criticisms (2).

More recently, the Government of Chile contacted Decidim Team in Barcelona, asking for help in setting up the platform, to start a survey among its citizenry. After knowing this intention, and the preliminary reports from human rights organisations, which indicate regular violations of the rights of demonstrators in recent weeks (including torture and sexual violence) (3), the Decidim Team decided not to support this participatory washing operation. It won’t offer support to similar operations in the future, either.

Beyond this refusal, from the Decidim community, we want social movements like those in Chile to know that they have our full support.

Decidim is more than a free software project. Decidim is a technopolitical project to democratize society. For all those who fight for that goal: we are with you, for real democracy.

References

(1) U.N. Human Rights Office denounced the restriction of rights of Yellow Vest demonstrators: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=E

(2) Criticisms to the Grand Débat National: https://concertation.hypotheses.org/1297

(3) Preliminary report on human rights violations in Chile by Amnesty International https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/chile-amnistia-internacional-denunciara-violaciones-ante-cidh/ and the U.N. Human Rights Officehttps://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25423&LangID=E

This text has been debated here


No (amb el suport) de Decidim

Una empresa pot anunciar que es compromet a emetre menys CO2 per amagar la condemna judicial per un abocament tòxic, però això no la faria més ecològica. Un partit polític pot presentar llistes paritàries a unes eleccions per a silenciar les crítiques que se li fan per haver restringit el dret a l'avortament, però això no el faria més feminista. Un govern pot instal·lar i promoure la participació en plataformes digitals com Decidim per tal de desactivar moviments socials que amenacen la seva continuïtat, però això no el faria pas més democràtic.

Des de Decidim no podem controlar el que fan els governs amb la plataforma, ja que la seva llicència Affero GPL 3 permet que qualsevol persona o organització la utilitzi sense demanar-nos permís. El que sí que podem fer és dissenyar un programari de referència per a la participació democràtica que facilita i catalitza processos d'autoorganització social i autogestió a gran escala. També podem generar eines i estàndards de qualitat democràtica per a l'ús de la plataforma, incloent un contracte social exigent (una línia en contínua millora dins del projecte). Finalment, la comunitat Decidim pot mostrar el seu rebuig a certes operacions governamentals i usos de la plataforma. Aquest és l'objectiu del present comunicat.

Posarem dos exemples recents que considerem casos clars de blanqueig participatiu. Al març de 2019, l'ONU va denunciar restriccions de drets civils i un excessiu ús de la força contra manifestants a França (1). Uns mesos més tard, el govern francès organitzava un Gran Débat que ha rebut dures crítiques (2).

Més recentment i tocant-nos més de prop, el Govern de Xile va contactar amb l'Equip Decidim a Barcelona, per a sol·licitar ajuda en la instal·lació de la plataforma i iniciar un sondeig entre la ciutadania. Després de conèixer aquesta intenció, així com diversos informes preliminars d'organitzacions de defensa dels drets humans, que indiquen violacions regulars de drets dels i les manifestants en les últimes setmanes (incloent la tortura i la violència sexual) (3), l'Equip Decidim va decidir no donar suport a aquesta iniciativa de blanqueig participatiu. Tampoc el donarà a iniciatives similars en el futur.

Més enllà d'aquesta negativa, des de la comunitat Decidim, volem que moviments socials com els de Xile sàpiguen que tenen tot el nostre suport.

Decidim no és només un projecte de programari lliure. Decidim és un projecte tecnopolític per democratitzar la societat. Per a totes aquelles que lluiten per aquest objectiu: estem amb vosaltres, fins a la democràcia real.

Referències

(1) Denúncies de restricció de drets de les armilles grogues, per part de la Oficina de Drets Humans de la ONU:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=E

(2) Crítiques al Grand Débat National:https://concertation.hypotheses.org/1297

(3) Informes preliminars sobre violacions de drets humans a Xile, per part d'Amnistia Internacional

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-amnistia-internacional-denunciara-violaciones-ante-cidh/i la Oficina de Drets Humans de la ONU:https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25423&LangID=S

\ Aquest text ha estat debatut aquí


No (con el apoyo) de Decidim

Una empresa puede anunciar que se compromete a emitir menos CO2 para ocultar una sentencia judicial por un vertido tóxico, pero eso no hace la empresa más ecológica. Un partido político puede presentar listas paritarias a unas elecciones para acallar críticas por restringir el derecho al aborto, pero eso no lo hace más feminista. Un gobierno puede instalar y promover la participación en plataformas digitales como Decidim para desactivar movimientos sociales que amenazan su continuidad, pero eso no lo hace más democrático.

Desde Decidim no podemos controlar lo que hacen los gobiernos con la plataforma; su licencia Affero GPL 3 permite que cualquier persona u organización la utilice sin pedirnos permiso. Lo que sí que podemos hacer es diseñar un software de referencia para la participación democrática que facilite y catalice procesos de autoorganización social y autogestión a gran escala. También podemos generar herramientas y estándares de calidad democrática para el uso de la plataforma, incluyendo un contrato social exigente (una línea en continua mejora dentro del proyecto). Por último, la comunidad Decidim puede mostrar su rechazo a ciertas operaciones gubernamentales y usos de la plataforma. Este es el objetivo del presente comunicado.

Pondremos dos ejemplos recientes que consideramos casos claros de blanqueo participativo. En Marzo de 2019, la ONU denunció restricciones de derechos civiles y un excesivo uso de la fuerza contra manifestantes en Francia (1). Unos meses más tarde, el gobierno francés organizaba un Gran Débat que ha recibido duras críticas (2).

Más recientemente y tocándonos más de cerca, el Gobierno de Chile contactó con el Equipo Decidim en Barcelona, para solicitar ayuda en la instalación de la plataforma e iniciar un sondeo entre la ciudadanía. Tras conocer esta intención, así como diversos informes preliminares de organizaciones de defensa de los derechos humanos, que indican violaciones regulares de derechos de los y las manifestantes en las últimas semanas (incluyendo la tortura y la violencia sexual) (3), el Equipo Decidim decidió no dar apoyo a esta iniciativa de blanqueo participativo. Tampoco lo ofrecerá a iniciativas similares en el futuro.

Más allá de esta negativa, desde la comunidad Decidim, queremos que movimientos sociales como los de Chile sepan que tienen todo nuestro apoyo.

Decidim no es sólo un proyecto de software libre. Decidim es un proyecto tecnopolítico para democratizar la sociedad. Para todas aquellas que luchan por ese objetivo: estamos con vosotras, hasta la democracia real.

Referencias

(1) La Oficina de Derechos humanos de la ONU denunció la restricción de derechos de los chalecos amarillos:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=E

(2) Críticas al Grand Débat National:https://concertation.hypotheses.org/1297

(3) Informes preliminares sobre violaciones de derechos humanos en Chile, por parte de Amnistía Internacional

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-amnistia-internacional-denunciara-violaciones-ante-cidh/y la Oficina de Derechos Humanos de la ONUhttps://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25423&LangID=S

\ Este texto ha sido debatido aquí