Decidim

Právní ustanovení

Kdo jsme

Vstupujete na webovou stránku Associació de Software Lliure Decidim („Decidim“, „nás“ nebo „my“) dostupnou prostřednictvím webové domény https://decidim.org/ (dále jen „webová stránka“) se sídlem v Sant Adria, číslo 20 Fabrica de Creacio, Fabra I Coats, Barcelona, 08030, Španělsko a identifikační číslo G67401174.

Můžete nás kontaktovat na: hola@decidim.org

Účel

Účelem této webové stránky je poskytovat veřejnosti obecné informace o Decidim, Rozhodnutí Rady 2013/743/Eu ze dne 3. prosince 2013 o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí Horizont 2020 –rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020), a o zrušení rozhodnutí 2006/971/Es, 2006/972/Es, 2006/973/Es, 2006/974/Es a 2006/975/Es (Úř. věst. a správa komunity Decidim vytvořené po celém světě z naší společné technologie umožňující rozvoj občanů a přidružených projektů s větší sociální účastí. S naším online demo můžete svobodně testovat platformu Decidim.

Účelem podmínek používání tohoto právního oznámení je řídit povolené používání těchto webových stránek a služeb a/nebo obsahu v souladu se zákonem č. 34/2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodu a dalšími platnými právními předpisy.

Použití webových stránek

Přístup na tento web je zdarma. Pro prohlížení informací a/nebo obsahu těchto webových stránek není obecně vyžadován žádný formulář žádosti. V opačném případě se podívejte na naše Zásady ochrany osobních údajů.

Přístupem a používáním webových stránek, Přijímáte podmínky používání tohoto právního oznámení a zavazujete se, že učiníte správně, důsledné a zákonné používání webové stránky, a zejména: i) používat tuto webovou stránku k zamýšleným účelům, tj. informace o našich službách, nebudete používat webové stránky nebo jejich obsah pro nezákonné účely, nebo pro účely, které jsou v rozporu s veřejným pořádkem, morálkou a dobrými zvyky; ii) respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví webových stránek a jejich obsahu, jakož i všechna práva, která odpovídají rozhodování; iii) nereprodukovat, kopírovat, převádět, upravovat, distribuovat, veřejně zobrazovat nebo zpřístupňovat veřejnosti webovou stránku nebo jakýkoli její obsah nebo jakoukoli jeho změnu; iv) Odpovídáte za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou jste utrpěli v důsledku přímého nebo nepřímého zneužití webové stránky, ustanovení „Právní texty“ (společně uvedená, toto právní oznámení a Zásady ochrany osobních údajů) a platné právní předpisy.

Průmyslové a duševní vlastnictví

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky, včetně obrázků, ochranných známek, log, rozlišovacích značek, zvuků a animací, texty, zvukové, vizuální nebo audiovizuální nahrávky a databáze jsou majetkem Decidim nebo jeho držitelů a jsou chráněny vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy. Tato práva jsou vyhrazena ve prospěch společnosti Decidim a/nebo jejích držitelů. Reprodukce, kopírování, veřejná komunikace, distribuce, úprava, přeměna, odstranění, manipulace a jakékoli jiné použití, včetně extrakce a opakovaného použití, též pro zisk, přímé nebo nepřímé, dočasné nebo trvalé internetové stránky nebo jejich části, je výslovně zakázán bez předchozího výslovného písemného povolení Decidim. V případě možného porušení těchto práv můžeme podniknout jakékoli právní a/nebo mimosoudní žaloby, které považuje za vhodné.

Odpovědnost

Decidim nenese odpovědnost za webové stránky třetích stran, které mohou být přístupné z webových stránek, ani z důvodu přesnosti, pravdivosti a platnosti informací na webových stránkách, které nejsou jeho vlastní zpracování. Avšak podle článku 17 zákona č. 34/2002, v případě, že se rozhodčí soud dozví o protiprávnosti takového obsahu nebo vazeb, zavazuje se k jejich odstranění nebo vypovězení, a případně zablokovat jakýkoli obsah, který může být nezákonný nebo porušující práva jakékoli třetí strany, v souladu s články 11 a 16 výše uvedeného zákona.

Kromě toho Deidim není zodpovědný za žádné poškození, ke kterému může dojít v důsledku poruch nebo chybných konfigurací prohlížeče, který uživatel nainstaluje na svém počítači. Vyhlášení neodpovídá za žádný incident nebo technické selhání způsobené připojením uživatele k internetu.

Decidim použije své maximální úsilí k tomu, aby v co nejkratší době provedl aktualizace a opravy chyb a nedostatků, včetně těch, které se vyskytují v přístupu k webové stránce a/nebo k jejímu obsahu, ale neopravňuje k absenci přerušení, chyb v připojení a/nebo přístupu k webové stránce a k aktualizaci jejího obsahu.

Jste zodpovědní za používání a přístup k webu. Vyhlášení neodpovídá za přítomnost virů ani za bezpečnostní chyby ani za škody, které mohou být způsobeny vašim zařízením, nebo za škody, které mohou být způsobeny souborům či dokumentům uloženým v takových zařízeních, za účelem přístupu k těmto stránkám a/nebo jejich připojení, ani pro náhradu škody způsobené třetím stranám prostřednictvím nezákonných úvodů mimo kontrolu Decidim.

Deklarace neodpovídá za porušení vašich povinností při přístupu na tyto webové stránky, které jsou obsaženy v tomto právním oznámení, a zejména neodpovídá za žádné porušení práv duševního vlastnictví, autorských práv, práva na reklamu a obraz nebo jakákoli jiná práva týkající se zboží a práv jakékoli třetí strany.

Úpravy

Decidim může změnit toto právní oznámení, Zásady ochrany osobních údajů a/nebo jakýkoli jiný text smluvní povahy vztahující se na tyto webové stránky bez předchozího oznámení. Tyto změny musí být účinné v okamžiku zveřejnění na webové stránce.

Vyhlášení může také kdykoliv ukončit nebo pozastavit služby webové stránky. Kdykoli je to možné, Decidim dříve upozorní na takové ukončení nebo pozastavení prostřednictvím této webové stránky.

Osobní údaje

S vašimi osobními údaji shromážděnými na našich webových stránkách nebo při kontaktování nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo zasláním e-mailu bude zacházeno přísně v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Cookies

Tento web nepoužívá cookies. Více informací v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Rozhodné právo a příslušnost

Naše právní texty, včetně tohoto právního oznámení a našich Zásad ochrany osobních údajůse řídí španělským právem. Soudy města Barcelona budou příslušné rozhodovat o jakémkoli sporu vyplývajícím z používání našich webových stránek.

Poslední aktualizace: únor 2022.

Časté dotazy
Co může účastník (uživatel) Decidim dělat?

Decidim umožňuje tisícům lidí demokraticky se organizovat prostřednictvím návrhů, účastnit se veřejných setkání, podporovat rozhodovací jednání, rozhodovat prostřednictvím různých forem hlasování a sledovat provádění rozhodnutí.

Co je to Metadecidim komunita?

Metadecidim je komunita Decidimu, která spolupracuje na návrhu platformy a výstavbě projektu Decidim. Pravidelně se setkáváme prostřednictvím komunitních setkání, a to k otázkám souvisejícím s technologickými aspekty platformy, a Labs witc jsou Research orientovaná setkání. Naší každoroční konferencí je Decidim Fest. Chcete-li pozorně sledovat hovory a chcete-li se připojit ke komunitě, navštivte stránku meta.decidim.org. Budeme rádi ;-)

Je k dispozici nějaký návod k jeho nastavení?

Nejnovější verzi naší admin příručky můžete zkontrolovat v Documentation section.

Jaké členy přijímáte v komunitě Metadecidim?

Každý, kdo má dobrou vůli a správný postoj k demokratické spolupráci.

Zkuste online — Zkoušejte a prozkoumejte zdarma platformu Decidim s naším online demo. Online demo